Britash news , jakarta 8 februari 2015, Raffi ahmad sekarang botak plontos dia bernazar kalau istrinya hamil nagita slavina .